Hodnotenie uplatňovania Politiky kvality EÚ na Slovensku

Najnovším výstupom výskumného projektu PoliRural je hodnotiaca správa o efektívnosti uplatňovania Politiky kvality EÚ na Slovensku. Táto politika EÚ je v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a uplatňuje sa na Slovensku od nášho vstupu do EÚ. Podporuje ochranu názvov pôvodných a tradičných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov vysokej kvality na európskej úrovni s cieľom vyzdvihnúť ich jedinečné charakteristiky naviazané na určité geografické územie, tradičné receptúry a miestnu kultúru. Systém bol vytvorený ako reakcia na rastúce falšovanie výrobkov a zneužívanie tradičných mien, ktoré stavali na reputácii tradičných regionálnych výrobkov.

Cieľom tejto propagačnej politiky EÚ je zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu výrobkov EÚ v rámci krajín EÚ i mimo nich. Propagačné opatrenia prispievajú k zvyšovaniu povedomia spotrebiteľov o výhodách poľnohospodárskych výrobkov a výrobných metód EÚ, ako aj k zvyšovaniu povedomia a uznávania systémov kvality a ekologického poľnohospodárstva v EÚ. Táto politika existuje v súčasnej podobe od roku 2014 a každoročne sa zvyšuje rozpočet na jej podporu (v roku 2020 bol vo výške 200,9 milióna EUR).

Chránené výrobky a potraviny spĺňajú určité kvalitatívne parametre, ktoré ich odlišujú od ostatných podobných výrobkov presne stanovenými požiadavkami na zloženie surovín a výrobný proces. V rámci Politiky kvality Európska únia prijíma, chráni, propaguje, registruje a kontroluje výrobky rozdelené do troch kategórií označených ako:

  • Chránené označenie pôvodu (CHOP)
  • Chránené zemepisné označenie (CHZO)
  • Zaručená tradičná špecialita (ZTŠ).

Aktuálne má Slovensko 2 CHOP (žitavská paprika, stupavské želé), 10 CHZO (skalický trdelník, slovenská bryndza, slovenský oštiepok, slovenská parenica, oravský korbáčik, zázrivský korbáčik, tekovský salámový syr, klenovecký syre, zázrivské vojky, levický slad), 2 prebiehajúce CHZO (liptovské droby, hrušovský lepník) a 7 ZTŠ (4 z nich sú spoločné s Českom). Geografické označenia (GI) pre liehoviny a aromatizované vína neboli súčasťou hodnotenia.

Hodnotenie na národnej úrovni prebiehalo od októbra do decembra minulého roka. Jeho hlavným podkladom bola analýza dostupných dát a platnej legislatívy, dotazníkový prieskum (prebiehajúci od 23.10. do 20.11.), porovnanie s ostatnými krajinami EÚ a konzultácia so zainteresovanými ako aj so zodpovednou sekciou MPRV SR.

Dospelo sa k záveru, že celkovo bola implementácia politiky kvality EÚ na Slovensku navrhnutá a implementovaná primerane a koherentne od jej zavedenia v roku 2003. Národný právny rámec umožňujúci implementáciu politiky kvality EÚ na Slovensku je vhodný a v súlade s právnymi predpismi EÚ. V tejto súvislosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť ďalším dobrovoľným značkám, ktoré sa používajú na vnútroštátnej úrovni, najmä pokiaľ ide o informovanie spotrebiteľov o rozdieloch medzi nimi.

Za posledných 17 rokov sa dosiahli určité pozitívne výsledky, stále však existuje veľký priestor na zlepšenie implementácie politiky kvality EÚ na Slovensku a zvýšenie jej efektívnosti. Toto opatrenie si vyžaduje väčšiu pozornosť zo strany zodpovedného ministerstva, príslušných združení, obchodu a spotrebiteľov. Preto je potrebné prijať rozhodnutie na vnútroštátnej úrovni, či sa pre toto opatrenie vyvinie viac úsilia a primerane tomu sa vloží viac zdrojov na jeho podporu. Môže to priniesť veľa multiplikačných pozitívnych efektov pre vidiek a domácu produkciu.

Hlavným problémom, ktorý vyšiel z procesu hodnotenia, je veľmi nízka úroveň informovanosti o procese implementácie politiky kvality EÚ na Slovensku a postupná strata záujmu zo strany výrobcov o registráciu ich výrobkov. Neexistuje pre nich takmer žiadna motivácia, aby sa zaujímali o proces registrácie a videli jeho výhody pre podporu svojej lokálnej produkcie. Preto by malo byť prioritou prekonanie tohto problému.

Navrhnutých bolo 8 odporúčaní, ktoré môžu výrazne prispieť k pozitívnemu zvratu pri uplatňovaní tejto politiky EU v najbližších rokoch. Za hlavnú možno považovať zahájenie inkluzívneho konzultačného procesu k spracovaniu Národnej marketingovej stratégie podporenej primeranou alokáciou finančnej podpory. Vytvorením národnej platformy výrobcov, ktorých výrobky sú už nositeľmi týchto označení, by sa podporil nielen záujem o túto politiku, ale zabezpečil by sa aj nevyhnutný rozvoj a ďalšie napredovanie v oblasti registrácie nových výrobkov a propagácie už ich existujúcich registrácií. Zvlášť treba vyvinúť viac úsilia v oblasti CHOP, kde má Slovensko aktuálne registrované len 2 výrobky. Osobitnú pozornosť je nevyhnutné venovať práci so spotrebiteľom, aby bol pravdivo informovaný o rôznych druhoch a úrovniach povinnej a dobrovoľnej registrácie výrobkov na slovenskom trhu. Dôraz na kvalitu a pôvod surovín a pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie by mal byť viac zviditeľňovaný. Pravidelná komunikácia a výmena skúsenosti s ostatnými krajinami EÚ v tejto oblasti by bola tiež prínosom.

Výstupy z hodnotenia budú dostupné na stránke www.atraktivnyvidiek.sk v sekcii Výsledky a využijú sa aj pri aktuálne prebiehajúcej verejnej konzultácii Európskej komisie k Politike kvality EÚ, v rámci ktorej sa usiluje získať názory európskych občanov a zainteresovaných aktérov na efektívnosť, účinnosť a relevantnosť súčasných opatrení, ako aj ich súlad s inými aktivitami EÚ ako aj pridanú hodnotu tohto druhu politiky vykonávanej na úrovni EÚ.

Ak sa budú systematicky podporovať tradičné slovenské poľnohospodárske a potravinárske výrobky možno výrazne zvýšiť atraktívnosť vidieckych oblastí pre život a prácu a prilákať ďalšie investície na vidiek.

V kategórii Aktuality zo dňa 28 jan. 2021.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural