Výstupy z Konferencie k príprave Vízie pre atraktívnejší vidiek

Konferencia k príprave Vízie pre atraktívnejší vidiek sa uskutočnila online dňa 6. decembra 2021 od 10:00 do 14:00 hod, za širokej účasti zainteresovaných vidieckych aktérov, vrátane zástupcov občianskej spoločnosti, pôdohospodárskych a potravinárskych organizácií, NR SR, SK8 a europoslancov. S potešením môžeme konštatovať, že napriek tomu, že sa konferencia uskutočnila online, pritiahla pozornosť veľmi širokého spektra viac ako 70 aktérov a stimulovala konštruktívnu a zaujímavú diskusiu s mnohými podnetmi. Ešte viac nás teší, že nulový návrh Vízie pre atraktívnejší vidiek získal širokú podporu.  Téma vidieka skutočne spája mnohých v našej spoločnosti. Proces vypracovania tohto návrhu bol ocenený, ako na Slovensku jedinečný a vzorový model. Aj keď inkluzivita a participatívnosť boli v tomto procese kľúčové, dospeli sme k zisteniu, že je potrebná dynamika včasných a primeraných procesov zdola nahor, ako aj zhora na dol. Konferencia vytvorila aj predpoklady na zdieľanie poznatkov a skúseností rôznych aktérov, ako aj vzájomné informovanie sa o aktivitách.

Program konferencie bol nasledovný:

Paralelne s procesom prípravy našej národnej vízie pripravovala aj Európska komisia inkluzívnym a medzirezortným procesom dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti EÚ, do ktorej sme prispeli a aj naďalej sa zúčastňujeme ďalších procesov. Na základe rozsiahlych konzultácií sa navrhuje vytvoriť Vidiecky pakt a Akčný plán pre vidiek so zámerom, aby sa európske vidiecke oblasti stali silnejšími, prepojenými, odolnými a prosperujúcimi.

Veríme, že sa nám spoločným úsilím podarí zaplátať na Slovensku veľkú dieru prijatím jasnej vízie pre vidiek na najbližšie obdobie roku 2040 na základe celospoločenského konsenzu a zabezpečiť tak kontinuitu, stabilitu, jasnosť a strategické smerovanie pre náš vidiek.

Celý záznam z online konferencie:

 

Na záver prosíme o vyplnenie dotazníka "Zapojenie aktérov do procesu tvorby "Vízie pre atraktívnejší vidiek" v rámci výskumného projektu POLIRURAL"

Cieľom tohto dotazníka je posúdiť úroveň zapojenia zainteresovaných strán do procesu tvorby "Vízie pre atraktívnejší vidiek" (ďalej len "Vízia"), čo nám pomôže posúdiť efektívnosť tohto zapojenia, úroveň spoluvlastníctva procesu a pripravenosti podieľať sa na napĺňaní Vízie cez Akčný plán, ako aj hľadať ďalšie možnosti zapojenia a prehĺbenia konzultácií.

DOTAZNÍK: Zapojenie aktérov do procesu tvorby "Vízie pre atraktívnejší vidiek" v rámci výskumného projektu POLIRURAL

 

V kategórii Aktuality zo dňa 08 dec. 2021.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural