Vízia pre atraktívny vidiek

Poďme spoločne viac zatraktívniť vidiek pre život, prácu a investície.

 

Pridajte sa k nám, ak vás zaujíma VIDIEK. Zaujíma nás Váš názor a skúsenosti. Radi by sme ich zúročili pri príprave dlhodobej vízie pre slovenský vidiek. Našou ambíciou je prijať ústavný zákon, ktorý by zaručoval dlhodobú orientáciu týmto smerom bez zásadnejších zásahov jednotlivých vlád. Veríme, že len tak je možné dosiahnuť skutočný a stabilný rozvoj vidieka na Slovensku.

Pre nás je kľúčová INKLUZIVITA a PARTICIPATÍVNOSŤ. Sme otvorení všetkým bez rozdielu. Osobitne vítame zapojenie ľudí žijúcich na vidieku alebo plánujúcich sa tam presťahovať, ako aj tvorcov politík a výskumníkov, expertov na vidiek. Môžete sa zapojiť do ktorejkoľvek etapy spoločnej prípravy vízie. Uvítame, ak budete v tom spolu s nami od začiatku až do úspešného konca. Spoločne budujeme záujmovú komunitu zainteresovaných strán, t.j. všetkých ktorým záleží na vidieku. Ide o proces kolektívneho vzájomného učenia sa a spoznávania sa, ktorý povedie k silnejšiemu konečnému výsledku.

PREČO potrebujeme víziu?

Zmeny vo vidieckych oblastiach, ako sú vyľudňovanie, opúšťanie pôdy a strata biodiverzity, môžu síce prebiehať postupne pomaly, ale majú často nezvratný charakter. Tvorcovia politík môžu riadiť tento vývoj s cieľom znížiť jeho negatívne dopady. 

Na Slovensku absentuje dlhodobá záväzná vízia pre vidiecke oblasti. Existujú iba neformálne a interné dokumenty vypracované jednotlivými orgánmi štátnej správy bez koordinácie alebo zásadného vplyvu na formovanie politík a s veľmi nízkou účasťou zainteresovaných strán na procese ich vypracovania, prijatia a implementácie.

Aby sme odstránili pretrvávajúcu neistotu a absenciu jasného smeru pre slovenské vidiecke oblasti a poľnohospodárstvo a vydláždili cestu k udržateľnej budúcnosti, je potrebné vypracovať dlhodobú, strednodobú a krátkodobú víziu jeho rozvoja a zakotviť ho vo forme ústavného zákona, aby sa zabránilo opakovaným zmenám v prioritách a smerovaní. Prijatie takejto Vízie by malo prebiehať na základe celospoločenského konsenzu. Takto sa zabezpečí kontinuita, stabilita, jasnosť a strategické smerovanie.

Priebeh prípravy

V každej zo štyroch fáz procesu prípravy návrhu Vízie bola kľúčová INKLUZIVITA a PARTICIPATÍVNOSŤ. Celý proces bol otvorený všetkým bez rozdielu. Vytvorením špecifickej webovej stránky www.atraktivnyvidiek.sk sa vytvoril dodatočný priestor na verejnú diskusiu ku všetkým témam. Možné bolo zapojiť sa do ktorejkoľvek etapy spoločnej prípravy Vízie alebo participovať na celom procese od začiatku až do konca. 

Spoločnými silami sa budovala záujmová komunita zainteresovaných strán, t.j. všetkých ktorým záleží na vidieku. Ide o proces kolektívneho vzájomného učenia sa a spoznávania sa, ktorý nás priviedol k silnejšiemu konečnému výstupu.

Na spoločnej tvorbe Vízie sa podieľalo nielen množstvo tvorcov politík, odborníkov a expertov z rôznych oblastí, ale aj veľa bežných ľudí, ľudí žijúcich na vidieku, novousadlíkov, ako aj ľudí plánujúcich sa presťahovať na vidiek. Ich názory a skúsenosti boli pri príprave konečného dokumentu veľmi cenené a náležite zúročené.

Celková AMBÍCIA/VÍZIA pre vidiek bola predbežne zadefinovaná nasledovne:

Zvýšiť atraktívnosť vidieka, blahobyt súčasného vidieckeho obyvateľstva a prilákať nováčikov bez ohrozenia symbiózy medzi mestom a vidieckymi oblasťami, zavedením politík odrážajúcich potreby miestnych podnikateľov a dopyt miestneho obyvateľstva, ochranu životného prostredia a biodiverzity.

Zaviesť nový spôsob rozhodovania a vykonávania verejných politík v spolupráci a konzultácií so všetkými zainteresovanými stranami vo všetkých fázach.

Proces prípravy

Proces prípravy Vízie trval 2 roky a zahŕňa nasledovné etapy s týmto zameraním:


NOVÉ informačné nástroje vyvinuté v rámci projektu zahŕňajú:

Dolovanie textu (text mining) 

Predstavuje využívanie pokročilého nástroja vyhľadávania textu pri tvorbe politiky. Dolovanie textu môže pomôcť pri spracovaní obrovského množstva informácií a za nízku cenu objaviť nové vedomosti. Využíva zložité algoritmy a najmodernejšie technológie. Aplikácia výrazne šetrí čas na zhromažďovanie údajov a spracovanie informácií. Asi najväčším prínosom dolovania textu, je to, že zvyšuje diskusiu o politike medzi občanmi, pretože použitie techník dolovania textu na online obsah nachádzajúci sa na fórach alebo na sociálnych médiách môže zvýšiť šance občanov na vypočutie ich hlasov tvorcami rozhodnutí.

Inovačné centrum pre politiky 

Umožňuje aktívne zapojenie všetkých zainteresovaných aktérov do procesu prípravy a implementácie regionálnych politík. Ide o verejné užívateľské rozhranie, ktoré predstavuje inovácie projektu. Je to centrálny a virtuálny priestor, v ktorom všetky zainteresované strany sa stretnú a podelia sa o svoje potreby a výsledky, ktorými sa majú zlepšiť politiky a rozhodovanie na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni.

Systémové dynamické modelovanie  

Je to nástroj, ktorý sa používa na skúmanie alternatívnych budúcich vízií pre vidiecke oblasti na základe scenárov využívajúcich participatívny prístup, ktorý podporuje vysokú úroveň zapojenia zainteresovaných strán. SDM v priebehu času skúma príčiny a účinky a pripúšťa, že komplexné interakcie a spätná väzba medzi subsystémami sa nevyskytujú súčasne a nie sú pozorovateľné v rovnakom priestore.


VÍZIA PRE ATRAKTÍVNEJŠÍ VIDIEK

Spoločným úsilím boli identifikované kľúčové potreby vidieka a hlavné hnacie sily ovplyvňujúce ďalší vývoj na vidieku v rámci Výhľadovej štúdie. V nadväznosti na uvedené sa postupne kreovala Vízia pre atraktívnejší vidiek, ktorá je rozdelená do 3 kľúčových tematických okruhov:

  1. Trvalo udržateľný a odolný potravinový systém
  2. Diverzifikácia vidieckej ekonomiky
  3. Občianska angažovanosť

Každá z týchto troch kľúčových tém je následne rozpracovaná a obsahuje aj sériu odporúčaní. Súčasťou procesu je aj postupné budovanie definície vízie pre atraktívnejší vidiek.

Aké sú OČAKÁVANIA?  

Našim cieľom je ZJEDNOTIŤ SA pri riešení bežných problémov a ZATRAKTÍVNIŤ vidiecke miesta a povolania pre usadené vidiecke obyvateľstvo a pre nových alebo potencionálnych nováčikov. Radi by sme prispeli k posilneniu postavenia vidieckeho obyvateľstva a napomohli rozvoju vidieckych regiónov. Slovensko je prevažne vidiecka krajina a vidiek si zaslúži osobitnú pozornosť. Veríme, že vízia vypracovaná v robustnom procese za celospoločenského konsenzu je veľmi dobrým predpokladom toho, aby slúžila ako východiskový podklad pre prijímanie rozhodnutí na rôznych úrovniach s cieľom lepšie čeliť existujúcim a novo sa otvárajúcim výzvam na vidieku, posilniť postavenie vidieckych obyvateľov a vidieckych oblastí.

Podieľať sa na tvorbe nových opatrení alebo upraviť existujúce tak, aby boli zamerané na ľudí a na budúcnosť zohľadňujúc názor všetkých zainteresovaných aktérov, pričom rozhodovanie má byť založené na dôkazoch o výkonnosti a efektívnosti v súčasnosti používaných nástrojov politík (kto z nich v skutočnosti profituje a v akom rozsahu) a o možných dopadoch nových opatrení. Využiť pri tom moderné informačné technológie cez novo vytvorené inovačné centrum.

Záleží nám na získavaní poznatkov o politikách zo širšieho okruhu zdrojov a na väčšej participatívnosti na procesoch týkajúcich sa vidieka. Radi by sme dali priestor aj na vyjadrenie obáv vylúčených skupín, napr. ženy, mladí ľudia, noví účastníci atď.

Máme ambíciu spoločne prekonať tradičné sektorové myslenie a pretaviť ho do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov pod spoločným cieľom.

Reagujeme na potrebu lepšie strategickej pristupovať k rozvoju vidieka, ktorý má zahŕňať diverzitu vidieckeho života, vidieckych miest a profesií. Preto chceme zabezpečiť dlhodobú stabilnú politiku pre vidiek podloženú dlhodobým výhľadom. 

Aký očakávame VÝSLEDOK?

Slovensko potrebuje modernú, jasnú a stabilnú politiku s dlhodobou víziou reagujúcu na aktuálne globálne a európske výzvy v kontexte národných potrieb a potenciálu podporujúceho trvalo udržateľný rozvoj vidieka.

Spoločným úsilím identifikujeme hlavné hnacie sily ovplyvňujúce ďalší vývoj na vidieku a zadefinujeme spoločnú víziu pre vidiek, ako aj nástroje a politiky potrebné pre jej dosiahnutie. Vytvoríme spoločne nezávislé odporúčania pre tvorcov politík podložené robustným konzultačným procesom.


Kompletný nulový návrh dokumentu "Vízia pre atraktívnejší vidiek" je k dispozícií na stiahnutie.

Zostaňme v kontakte

V prípade otázok, pripomienok, návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, ďalšie kontaktné údaje na jednotlivých partnerov projektu za Slovensko nájdete v sekcii Kontakty.


Slovenský tím Polirural